In this rhyme everything is multiplied by two.

Notes

Pronunciation (from Google):

Yī zhǐ hámá yī zhāngzuǐ,
liǎng gè yǎnjīng sìtiáo tuǐ,
pūtōng, pūtōng tiào xiàshuǐ.
Liǎng zhī hámá liǎng zhāngzuǐ,
sì gè yǎnjīng bātiáo tuǐ,
pūtōng, pūtōng tiào xiàshuǐ.

Watch
Please let us know if you think this video has been taken down by YouTube.
Thanks!