Notes

Pronunciation

Hóng gōngjī, gēgēgē
zhuā zhuā liǎndàn xiàohuà wǒ
xiào wǒ bù xuéxí
xiào wǒ bù gān huó
zhǐ zhīdào shēnshǒu yào mó mó
xiū yě xiū sǐ luō!

Hóng gōngjī, gē gē gē,
qǐng nǐ bié zài xiàohuà wǒ,
Qǐng nǐ bié zài xiàohuà wǒ,
cóng jīn wǒ yīdìng yào gǎiguò,
xuéxí yòu gàn huó.

Comments

Anna-marie Arijs sent a Dutch translation of this song:

Rode haan, tok tok tok
Krabt zijn gezicht en lacht om mij.
Lacht om mij omdat ik niet studeer
Lacht om mij omdat ik niet werk
Ik weet slechts mijn hand uit te steken voor voedsel
Om te sterven van schaamte !
Rode haan, tok tok tok
Alstublieft lach niet om mij
Van nu af aan zal ik veranderen,
Studeren en werken.

Listen

You can hear the first verse of this song in the recording below. The first line goes "hong gongji, wo, wo, wo."

Download

Many thanks to Fang Xiao Yan for singing this for us!

Sheet Music

Sheet Music - 红公鸡

Thanks and Acknowledgements

Many thanks to Wendy Ng for translating this song into English for us! Thanks to Anna-marie Arijs for the Dutch translation. Thanks to Ray Lee for his earlier help with the translation.

M goi! & Xie xie!