Notes

Pinyin

Fěn shuā jiàng

wǒ shì yīgè fěn shuā jiàng
fěn shuā běn lǐng qiáng
wǒ yào bǎ nà xīn fáng zi
shuā de gèng piào liang
shuā wán fáng dǐng yǒu shuǎ qiāng
shuā zi xiàng fēi yí yàng.
āi yā wǒ de xiǎo bí zi biàn ya biànle yàng

Listen

Download

Many thanks to Fang Xiao Yan for singing this song for us.

Watch
Please let us know if you think this video has been taken down by YouTube.
Thanks!