Notas

Pinyin

Fěn shuā jiàng

wǒ shì yīgè fěn shuā jiàng
fěn shuā běn lǐng qiáng
wǒ yào bǎ nà xīn fáng zi
shuā de gèng piào liang
shuā wán fáng dǐng yǒu shuǎ qiāng
shuā zi xiàng fēi yí yàng.
āi yā wǒ de xiǎo bí zi biàn ya biànle yàng

Listen

Descargar

Muchas gracias a Fang Xiao Yan por haber cantado esta canción para nosotros.

Watch
Gracias por avisarnos si piensan que YouTube quitó este vídeo.