Notes

Pronunciation by Google:

Xiǎo dìdì mǎi qiǎokèlì

xiǎo dìdì, shàng jiē qù,
mǎile liǎng kuài qiǎokèlì.
Yīkuài liú jǐ zìjǐ chī,
yīkuài sòng dào mā zuǐ lǐ.

Thanks and Acknowledgements

Thanks to Yuan Ping for contributing this rhyme. Translated by Lisa Yannucci. Thanks to Ray Lee for checking the translation and making a correction.