Notes

Pronunciation by Google

Pāishǒu gē

shǒu shǒu, pāi pāi,
pāi pāi, shǒu shǒu.
Māmā, pāishǒu,
wáwá, pāishǒu.
Māmā, wáwá,
pāi pāishǒu, pāi pāishǒu

Thanks and Acknowledgements

Thanks to Yuan Ping for contributing this rhyme.