Notes

Pronunciation by Google:

Xiǎo jiǎndāo,
zhāng zuǐbā,
bù chī yú,
bù chī xiā,
ài chī wáwá de cháng zhǐjiǎ.

Thanks and Acknowledgements

Thanks to Yuan Ping for contributing this rhyme.