In this rhyme you count up and then down again.

Notes

Pronunciation (from Google):

Yī' èr sān, sì wǔ liù,
wài pó jiā, yǒu jiù jiu.
Liù wǔ sì, sān' èr yī,
wài pó jiā, yǒu xiǎo yí.
Yī' èr sān sì wǔ liù qī,
wài pó yǒu zhǐ huā māo mī.

Watch
Please let us know if you think this video has been taken down by YouTube.
Thanks!