Notes

Pronunciation:

Gē shēng yǔ wéi xiào

qǐng bǎ wǒ de gē dài huí nǐ de jiā
qǐng bǎ nǐ de wéi xiào liú xià
qǐng bǎ wǒ de gē dài huí nǐ de jiā
qǐng bǎ nǐ de wéi xiào liú xià
míng tiān míng tiān zhè gē shēng
fēi biàn hǎi jiǎo tiān yá
fēi biàn hǎi jiǎo tiān yá
míng tiān míng tiān zhè wéi xiào
jiāng shì biàn yě chūn huā
jiāng shì biàn yě chūn huā

Listen

Download

Thanks to Yi Lin for singing this song for us!