Notes

Pronunciation:

Xiǎo hàozi

xiǎo hàozi shàng dēngtái
tōu yóu chī xiàbùlái
jiào nǎinai nǎinai bù lái
jīligūlū gǔn xiàlái

Listen

Download

Thanks to Yi Lin for reciting this rhyme for us!