Notes

Pronunciation:

Yī chǎng qiūfēng yī chǎng liáng

yī chǎng qiūfēng yī chǎng liáng
yī chǎng bái lòu yī chǎng shuāng
yán shuāng dāndǎ dú gēn cǎo
mà zhà sǐ zài cǎogēn shàng

Listen

Download

Thanks to Yi Lin for reciting this rhyme for us!

Thanks and Acknowledgements

Thanks to Yi Lin for sharing this rhyme with us, for helping with the meaning and for reciting it!

M goi! & Xie xie!