Here's the Itsy Bitsy spider in Chinese. The English translation is rough.

Notes

Pinyin:

Yī zhǐ liǎng zhī zhīzhū pá ya pá chūlái
Yǔshuǐ luòxià lái bāng tā xǐ xǐzǎo,
Tàiyáng chūláile zhàozhe tā shēntǐ ya
Yī zhǐ liǎng zhī zhīzhū pá ya pá chūlái.

Thanks and Acknowledgements

Many thanks to Flore et Corentin Hossenlopp for the French translation.

M goi! & Xie xie!