You can find the pronunciation of this carol in the notes.

Notes

Pronunciation:

I Parthenos Simeron

I parthenos simeron ton proeonion
Loghon en spileo erchete apotekin aporritos.
Horeve i ikoumeni akoutisthisa.
Dhoxason meta anghelon ke ton pimenon
Voulithenda epofthine
Pedhion neon ton pro eonon Theon.

I parthenos simeron ton iperusion tikti
Kai i yi to spileon to aposito prosayi.
Angeli meta pimenon dhoxologhusi,
Mayi dhe meta asteros odhiporusin.
Di imas ghar eyennithi pedhion neon
O pro eonon Theos.

Pronunciation conventions:

i: as in "bit"
a: as in "father"
e: as in "bet"
o: as in "oh"
u = oo
ou = oo
ai = e as in "bet"

th: unvoiced, as in "thing"
s: always "s"
gh: voiced, a sort of gargling sound, the voiced German "ch" in Bach or the Spanish "j".
ch: as in German "ich"
h: as the German "ch" in Bach or the Spanish "j"
dh: voiced, as in "this, that".

Comments

Words and music: St. Romanos the Melodist (5th Century).

Listen

Download

Sung by Monaxi.