Notes

Prononciation

i parthenos simeron

i parthenos simeron ton proeonion
loghon en spileo erchete apo tekin aporritos.
horeve i ikoumeni akoutisthisa.
dhoxason meta anghelon ke ton pimenon
voulithenda epofthine
pedhion neon ton pro eonon theon.

i parthenos simeron ton iperusion tikti
kai i yi to spileon to aposito prosayi.
angeli meta pimenon dhoxologhusi,
mayi dhe meta asteros odhiporusin.
di imas ghar eyennithi
pedhion neon o pro eonon theos.

Conventions de prononciation :

e: = è
u = ou
ai = è

th: comme "z" en espagnol ou "th" dans "thing" en anglais
s: toujours "s"
gh: version sonore du "j" espagnol ou "ch" allemand dans Bach.
ch: comme "ich" en allemand
h: comme "ch" dans Bach en allemand ou "j" en espagnol
dh: sonore, comme "th" dans "this, that" en anglais.

Commentaires

Paroles et musique : St Romain le Mélode (5ème siècle).

Listen

Télécharger

Chanté par Monaxi.