Computerized Text

(We apologize if this doesn't display properly on your screen):

Cái cò cái vạc cái nông

Cái cò cái vạc cái nông,
Sao mày dẫm lúa nhà ông hỡi cò?
Không không tôi đứng trên bờ,
Mẹ con nhà nó đổ ngờ cho tôi.
Chẳng tin thì ông đi đôi,
Mẹ con nhà nó còn ngồi đây kia.

Watch
Please let us know if you think this video has been taken down by YouTube.
Thanks!

Thanks and Acknowledgements

Many thanks to Luu Thuy for contributing and translating this song.

Cám ón!