Notes

Prononciation :

Xiǎo hàozi

xiǎo hàozi shàng dēngtái
tōu yóu chī xiàbùlái
jiào nǎinai nǎinai bù lái
jīligūlū gǔn xiàlái

Listen

Télécharger

Merci à Yi Lin d'avoir récité cette comptine pour nous.