Notes

Pinyin

Fěn shuā jiàng

wǒ shì yīgè fěn shuā jiàng
fěn shuā běn lǐng qiáng
wǒ yào bǎ nà xīn fáng zi
shuā de gèng piào liang
shuā wán fáng dǐng yǒu shuǎ qiāng
shuā zi xiàng fēi yí yàng.
āi yā wǒ de xiǎo bí zi biàn ya biànle yàng

Listen

Télécharger

Merci beaucoup à Fang Xiao Yan d'avoir chanté cette chanson pour nous.

Watch
Merci de nous prévenir si vous pensez que cette vidéo a été supprimée par YouTube.