Notas

Pronunciación:

Xiǎo hàozi

xiǎo hàozi shàng dēngtái
tōu yóu chī xiàbùlái
jiào nǎinai nǎinai bù lái
jīligūlū gǔn xiàlái

Listen

Descargar

Gracias a Yi Lin por haber recitado esta rima para nosotros.