Notas

Pronunciación:

Shùzì gē

yī, èr, sān, pá shàngshān;
sì, wǔ, liù, fān jīn tóu;
qī, bā, jiǔ, pāi píqiú;
shēn chū liǎng zhī shǒu, shí gè shǒuzhǐ tou

Listen

Descargar

Gracias a Yi Lin por recitar esta rima para nosotros.

Agradecimientos

Muchas gracias a Yi Lin por compartir esta rima con nosotros, por su traducción al francés y por recitarla.

M goi! & Xie xie!