Notes

Prononciation :

Shùzì gē

yī, èr, sān, pá shàngshān;
sì, wǔ, liù, fān jīn tóu;
qī, bā, jiǔ, pāi píqiú;
shēn chū liǎng zhī shǒu, shí gè shǒuzhǐ tou

Listen

Télécharger

Merci à Yi Lin d'avoir récité cette comptine.

Remerciements

Merci à Yi Lin pour cette comptine, pour sa traduction en français et pour l'avoir récitée pour nous.

M goi! & Xie xie!