Notas

He aqui la letra en formato texto (Disculpen si no visualiza correctamente en su pantalla):

Đàn chim trắng

Một đàn chim trắng sắp hình chữ « v »
Buoi chiều tan học, cùng nhau bay về
Ôi nhớ về đây, các con đi đâu,
Ôi đàn chim trắng bay về mau mau,
Ôi đàn chim trắng bay về mau mau.

Một đàn chim trắng sắp hình chữ « v »
Buoi chiều tan học, cùng nhau bay về
Ôi nhớ về đây, bé chắng đi chỏi,
Không nhủ chim trắng la đà khắp nỏi
Không nhủ chim trắng la đà khắp nỏi

Listen

Agradecimientos

Muchas gracias a Nathalie, Be y Minh Dao Nguyen por esta cancipor esta canción y su traducción en francés.

Cám ón!