Notes

* celle de la maman.

Prononciation d'après Google:

xiǎo dìdì mǎi qiǎokèlì

xiǎo dìdì, shàng jiē qù,
mǎile liǎng kuài qiǎokèlì.
yīkuài liú jǐ zìjǐ chī,
yīkuài sòng dào mā zuǐ lǐ.

Remerciements

Merci à Yuan Ping pour cette comptine. Merci à Ray Lee d'avoir vérifié la traduction de Lisa.