تو که ماه بلند آسمونی - Chansons enfantines iraniennes - Iran - Mama Lisa's World en français: Comptines et chansons pour les enfants du monde entier  - Intro Image

Notes

Prononciation

Tou ke mahe bolande asemuni
Manam setare misham doureto migiram
Ageh setare beshi douramo begiri
Manam abr misham routo migiram
Ageh abr beshi roumo begiri
Manam baroun misham chik chik mibaram
Ageh baroun beshi chik chik bebari
Manam sabzeh misham sar dar miyaram
Tou ke sabzeh beshi sar dar biyari
Manam goul misham pahlout mishinam
Tou ke goul mishi o pahloum mishini
Manam bolbol misham chahchahe mikhunam.

s : toujours "s".
sh : comme un "sh" anglais, soit "ch" en français
h : comme en anglais ou en allemand,
g : toujours dur comme dans "gare"
ch : comme en anglais soit "tch" en français
kh : comme un "j" espagnol ou un "ch" allemand dans "Bach".

Listen
Watch
Merci de nous prévenir si vous pensez que cette vidéo a été supprimée par YouTube.

Partition

Partition musicale - تو که ماه بلند آسمونی

Remerciements

Merci beaucoup à Fatima Baji pour cette chanson, sa translittération et sa traduction anglaise.

Merci beaucoup à Gracie Gralike pour l'illustration!

Moteshakkeram!