Notas

Pronunciación (pinyin):

Wǒ yǒu yīshuāng xiǎo xiǎoshǒu,
yī zhǐ zuǒ lái yī zhǐ yòu,
xiǎo xiǎoshǒu, xiǎo xiǎoshǒu,
yīgòng shí gè shǒuzhǐ tou.

Wǒ yǒu yīshuāng xiǎo xiǎoshǒu,
néng xǐliǎn lái néng shù kǒu,
huì chuān yī huì shuā tóu,
zìjǐ shìqíng zìjǐ zuò

Listen
Watch
Gracias por avisarnos si piensan que YouTube quitó este vídeo.
Gracias por avisarnos si piensan que YouTube quitó este vídeo.
Gracias por avisarnos si piensan que YouTube quitó este vídeo.

Partitura

Partitura - 我有一双小小手,