Notes

Pronunciation:

Xiǎo hàozi

xiǎo hàozi shàng dēngtái
tōu yóu chī xiàbùlái
jiào nǎinai nǎinai bù lái
jīligūlū gǔn xiàlái

Listen

Download

Thanks to Yi Lin for reciting this rhyme for us!

Let us know what you think!

If you feel any comment below is inappropriate, please email us. Thanks!